Foreign Key (Constraint)

Temelde bir kısıtlayıcıdır (constraint) görevi kolona veri girilirken bağlandığı birincil anahtarın (Primary Key) verilerine bağlı kalarak değişik verilerin girilmemesini sağlamaktır bu sayede tablonun veri bütünlüğü sağlanırken aynı zamanda referans tabloyla aralarında bir ilişki (relation) kurulmasını da sağlar. İlişkisel veri tabanlarında PK (Primary Key) ve FK (Foreign Key) zorunlu olmamakla birlikte düzgün bir şekilde oluşturulursa veritabanın şemasının (Database Diagram) çıkartılmasında yarar sağlar.