Tombstone lifetime

Active Directory üzerinde bir obje silindiğinde aslında bu hemen silinmemiştir. Bunu aynen File Allocation Table üzerinden silinen verilerin aslında disk üzerinden silinmediğine benzetebiliriz.


Active directory üzerinde bir obje sildiğiniz zaman bu objenin “IsDeleted” attribute true olarak değiştirilir. Bu sayede bu obje tombstone ( mezartaşı ) olarak işaretlenir ve bu sayede mantıksal olarak silme işlemi gerçekleşir ancak active directory db sinden henüz silinmez, bunun yerine Deleted Objects container’ ına taşınır. Taşınma süresi ise garbage collection process süresine bağlıdır. Standart olarak bu sure 12 saatir ve istenirse aşağıdaki şekilde değiştirilebilir .


CN=Directory Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration,DC=CONTOSO,DC=COM


Altında garbageCollPeriod attribute ile değiştirebilirsiniz.


Tombstone lifetime Active Directory üzerinde silinmiş bir objenin ne kadar süre ile kalacağını belirler.Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Server 2003 Service Pack 2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 çalıştıran bir domain controller'da bu süre varsayılan olarak 180 gündür.